Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden voor opleiding – training – coaching – online learning met Guides Online

1. Begrippen

Guides Online:
Guides Online is een activiteit van de Ontwikkelversneller en haar partners die gezamenlijk een online blended trainingsaanbod realiseren. Door slim samenwerken, diversiteit en zelf ook constant te ontwikkelen garanderen we duurzame leerresultaten voor onze klanten. 

De trainers van Guides Online zorgen voor virtuele lessen, begeleiding, lesmateriaal, en het modereren van de digitale leeromgeving (Diglo). 

Ontwikkelversneller:
De Ontwikkelversneller coacht trainers en coaches bij het vertalen van hun gedachtegoed naar effectieve online leerervaring. 

De Ontwikkelversneller verzorgt de administratieve afhandeling van de inschrijvingen, werkprocessen en de bedrijfsvoering van Guides Online.

Deelnemer:
Onder een deelnemer wordt verstaan een natuurlijk persoon die gestart is of voornemens is te starten met een training of coaching van Guides Online en zich middels een inschrijfformulier hiervoor aanmeldt.

2. Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid

2.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden van toepassing op alle inschrijvingen bij Guides Online.

2.2.

De inschrijving is bevestigd als het inschrijvingsformulier door de Ontwikkelversneller en de deelnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Met de inschrijving geeft de deelnemer aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden. 

2.3.

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is op alle producten van GuidesOnline van toepassing, tenzij de training of coaching binnen die 14 dagen begint of u er aan begonnen bent door kennismaking via de online leeromgeving Diglo.

3. Annuleringsmogelijkheden

3.1.

Tot 4 weken voor de startdatum kan een deelnemer de opleiding of coaching kosteloos via email annuleren. Dit kan via het emailadres admin@guidesonline.nl met als onderwerp Annulering <opleidingsnaam>. Betaalde studiekosten worden door de Ontwikkelversneller binnen 10 dagen gerestitueerd.

3.2.

Bij annulering door de deelnemer later dan 4 weken voor de startdatum vervalt de restitutieverplichting van de Ontwikkelversneller. De deelnemer heeft vanaf dat moment 100% betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding. 

4. Betalingsvoorwaarden

4.1.

Na inschrijving ontvangt de deelnemer via email een factuur voor de totale opleiding-training-coaching. Deze factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum en in ieder geval voorafgaande aan de eerste lesdag te worden voldaan.

4.2.

Als de betaling niet voorafgaand aan de opleiding-training-coaching plaatsvindt, behoudt Guides Online zich het recht voor om deze deelnemer van bijeenkomsten te weren en inloggegevens in te trekken.

5. Afgifte certificaat Virtual Classroom Trainer

Aan het eind van de opleiding ontvangt de student het certificaat passend bij de leerervaring die is opgedaan in de training-coaching-opleiding. Minimale aanwezigheid, de uitwerking van (praktijk)opdrachten en voldoen aan de betalingsverplichting is hiervoor vereist.

6. Klachtenprocedure

Guides Online en de Ontwikkelversneller streven naar een perfecte dienstverlening. Mocht de deelnemer ondanks de inspanningen van de trainer-coach niet tevreden zijn kan de deelnemer zich wenden tot: help@ontwikkelversneller.nl

7. Bescherming persoonsgegevens

De Ontwikkelversneller heeft een Privacy Verklaring opgesteld ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens en veiligheid van de data-opslag op Diglo. Zie Ontwikkelversneller.nl/privacy

8. Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.